Journal archive for Google Scholar Robot!

Shahid Beheshti University Dental JournalVolume 19, Number 2 (2001-9)


بررسی رابطه Crowding قدامی با بیماریهای پریودونتال و تجمع پلاک
بررسی رابطه Crowding قدامی با بیماریهای پریودونتال و تجمع پلاک
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر تشخیص و طرح درمان به منظور برقراری زیبایی
مروری بر تشخیص و طرح درمان به منظور برقراری زیبایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور بوجود آمده از کیست گورلین گزارش مورد
آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور بوجود آمده از کیست گورلین گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی موقعیت سوراخ چانه ای در ارتباط با دندانهای آسیای کوچک تحتانی
بررسی موقعیت سوراخ چانه ای در ارتباط با دندانهای آسیای کوچک تحتانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آگاهی والدین در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان 7 ساله در شهر تهران سال 1375
بررسی آگاهی والدین در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان 7 ساله در شهر تهران سال 1375
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و پوسیدگی دندانی در دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان دورود، سال تحصیلی 79-1378
ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و پوسیدگی دندانی در دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان دورود، سال تحصیلی 79-1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر فیکساسیون بین فکی بر تنفس بیماران تحت درمان در بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان آیت اله طالقانی از مهر ماه 1377 لغایت فروردین ماه 1378
بررسی اثر فیکساسیون بین فکی بر تنفس بیماران تحت درمان در بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان آیت اله طالقانی از مهر ماه 1377 لغایت فروردین ماه 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تعیین نقش بهداشت بدوترومای ناشی از مسواک در بروز تحلیل لثه در بین مراجعین به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 78-1377
بررسی تعیین نقش بهداشت بدوترومای ناشی از مسواک در بروز تحلیل لثه در بین مراجعین به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 78-1377
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر سه تکنیک آماده سازی کانال ریشه بر میزان دبری های خارج شده از ناحیه اپیکال دندان (Invitro)
مقایسه تاثیر سه تکنیک آماده سازی کانال ریشه بر میزان دبری های خارج شده از ناحیه اپیکال دندان (Invitro)
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه تغییرات ابعادی دای استون حاصل از مواد قالب گیری سیلیکون تراکمی آب دوست و آب گریز پس از غوطه ور نمودن در ضد عفونی کننده ها
مقایسه تغییرات ابعادی دای استون حاصل از مواد قالب گیری سیلیکون تراکمی آب دوست و آب گریز پس از غوطه ور نمودن در ضد عفونی کننده ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر هیدروکسی آپاتیت و بافت همبند کام بعنوان غشا همراه و بدون کاربرد موضعی داکسی سایکلین در درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول
بررسی اثر هیدروکسی آپاتیت و بافت همبند کام بعنوان غشا همراه و بدون کاربرد موضعی داکسی سایکلین در درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی قدرت باند ترمیم های ریختگی Adhesive Base Metal با روشهای آماده سازی و مواد رزینی چسباننده مختلف
ارزیابی قدرت باند ترمیم های ریختگی Adhesive Base Metal با روشهای آماده سازی و مواد رزینی چسباننده مختلف
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه فضای دهانی حلق درمال اکلوژنهای C II و CL II
مقایسه فضای دهانی حلق درمال اکلوژنهای C II و CL II
| [Abstract-FA] | [XML] |

طرح ها و روش های مختلف تحقیقی در علوم پزشکی
طرح ها و روش های مختلف تحقیقی در علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه خمیر دندانهای ایرانی و نمونه های استاندارد خارجی از نظر جذب فلوراید در دندانهای دائمی (invitro)
مقایسه خمیر دندانهای ایرانی و نمونه های استاندارد خارجی از نظر جذب فلوراید در دندانهای دائمی (invitro)
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles