Journal archive for Google Scholar Robot!

Shahid Beheshti University Dental JournalVolume 20, Number 2 (2002-9)


بررسی تومور آملوبلاستوما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران از سال 1368 تا 1378
بررسی تومور آملوبلاستوما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران از سال 1368 تا 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع و علایم اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد
بررسی شیوع و علایم اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [XML] |

موکواپیدرموئید کارسینومای مرکزی در فک پایین – گزارش یک مورد
موکواپیدرموئید کارسینومای مرکزی در فک پایین – گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی پوسیدگی دندانی به عنوان یک بیماری چند علتی در دانش آموزان 8 ساله شهر تهران در سال 79-1378
بررسی پوسیدگی دندانی به عنوان یک بیماری چند علتی در دانش آموزان 8 ساله شهر تهران در سال 79-1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژی آفت در جمعیت استان تهران سال 1374
بررسی اپیدمیولوژی آفت در جمعیت استان تهران سال 1374
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر بیس های چسبنده به عاج در زیر آمالگام بر مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده
تاثیر بیس های چسبنده به عاج در زیر آمالگام بر مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه تومور آملوبلاستوما و Human Papilloma Virus
بررسی رابطه تومور آملوبلاستوما و Human Papilloma Virus
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع و علل ایجاد ضایعات نسج نرم ناشی از پروتزهای متحرک در شهر همدان در سال 1376
بررسی شیوع و علل ایجاد ضایعات نسج نرم ناشی از پروتزهای متحرک در شهر همدان در سال 1376
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه رنگ دندان و رنگ پوست
بررسی رابطه رنگ دندان و رنگ پوست
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آماری آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در ارتباط با عفونت های دندانی شهر تهران، سال 1378
بررسی آماری آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در ارتباط با عفونت های دندانی شهر تهران، سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین ریسک فاکتورهای افزایش حجم لثه بدنبال مصرف سیکلوسپورین
تعیین ریسک فاکتورهای افزایش حجم لثه بدنبال مصرف سیکلوسپورین
| [Abstract-FA] | [XML] |

علل خارج کردن دندانهای دایمی در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی و مراکز درمانی خیریه کرمان – سال 78
علل خارج کردن دندانهای دایمی در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی و مراکز درمانی خیریه کرمان – سال 78
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عرض لثه چسبنده در دانش آموزان 14-12سال شهر قائم شهر
بررسی عرض لثه چسبنده در دانش آموزان 14-12سال شهر قائم شهر
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر وجود و یا عدم وجود فضا جهت ماده واش در تکنیک قالبگیری پوتی – واش (Putty- Wash)
بررسی تاثیر وجود و یا عدم وجود فضا جهت ماده واش در تکنیک قالبگیری پوتی – واش (Putty- Wash)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع کراس بایت در کودکان 5-3 ساله مهد کودکهای شهر تهران در سال 79-1378
بررسی شیوع کراس بایت در کودکان 5-3 ساله مهد کودکهای شهر تهران در سال 79-1378
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles