Journal archive for Google Scholar Robot!

Shahid Beheshti University Dental JournalVolume 20, Number 3 (2002-12)


بررسی مقطعی استانداردهای سفالومتریک کودکان 9 تا 11 ساله شهر قزوین، سال 1376
بررسی مقطعی استانداردهای سفالومتریک کودکان 9 تا 11 ساله شهر قزوین، سال 1376
| [Abstract-FA] | [XML] |

رابطه گروههای خونی و Secretor بودن افراد استفاده کننده از پروتزهای دندانی با کاندیدیازیس دهانی
رابطه گروههای خونی و Secretor بودن افراد استفاده کننده از پروتزهای دندانی با کاندیدیازیس دهانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

انواع تحلیل های آماری در مطالعات هم گروهی، شاهد موردی و سنجشی
انواع تحلیل های آماری در مطالعات هم گروهی، شاهد موردی و سنجشی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی استحکام باند تعمیر ترمیم های کامپازیت پلی اسید مادیفاید پس از کاربرد ادهزیوها و آماده سازیهای مختلف
ارزیابی استحکام باند تعمیر ترمیم های کامپازیت پلی اسید مادیفاید پس از کاربرد ادهزیوها و آماده سازیهای مختلف
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه کلینیکی اثر دهان شویه های پرسیکا و کلرهگزیدین 0.2% بر پلاک دندانی و التهاب لثه
مقایسه کلینیکی اثر دهان شویه های پرسیکا و کلرهگزیدین 0.2% بر پلاک دندانی و التهاب لثه
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش Xylitol در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی
نقش Xylitol در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میانگین ارتفاع استخوان آلوئل در دندانهای شیری و اولین مولر دایمی در دانش آموزان 9-7 ساله
بررسی میانگین ارتفاع استخوان آلوئل در دندانهای شیری و اولین مولر دایمی در دانش آموزان 9-7 ساله
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژی لکوپلاکیا در جمعیت شهر تهران سال 1375
بررسی اپیدمیولوژی لکوپلاکیا در جمعیت شهر تهران سال 1375
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر شیمی درمانی بر فلورمیکروبی دهان کودکان مبتلا به لوسمی
بررسی اثر شیمی درمانی بر فلورمیکروبی دهان کودکان مبتلا به لوسمی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین میزان فعال نمودن فنرهای ارتودنسی در دستگاههای متحرک ارتودنسی
تعیین میزان فعال نمودن فنرهای ارتودنسی در دستگاههای متحرک ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه کارآیی روشهای مختلف پیشگیری در میزان خونریزی از لثه (GB) در دانش آموزان 12 ساله منطقه 6 تهران
مقایسه کارآیی روشهای مختلف پیشگیری در میزان خونریزی از لثه (GB) در دانش آموزان 12 ساله منطقه 6 تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر PGE2 و گلوکونات کلسیم بر تحلیل ریشه در موش صحرایی
بررسی اثر PGE2 و گلوکونات کلسیم بر تحلیل ریشه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ترشح آنتی ژنهای گروه خونی در بزاق (سکرتوری) و میزان پوسیدگی دندان مراجعین به سازمان انتقال خون تهران در سال 1375
ترشح آنتی ژنهای گروه خونی در بزاق (سکرتوری) و میزان پوسیدگی دندان مراجعین به سازمان انتقال خون تهران در سال 1375
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارزش تشخیصی تعداد نقاط سازمان دهنده هسته ای با رنگ آمیزی نیترات نقره در اسکواموس سل کارسینومای مخاط دهان
بررسی ارزش تشخیصی تعداد نقاط سازمان دهنده هسته ای با رنگ آمیزی نیترات نقره در اسکواموس سل کارسینومای مخاط دهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع آسیبهای تروماتیک دندانهای قدامی دائمی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی (78-1377)
بررسی شیوع آسیبهای تروماتیک دندانهای قدامی دائمی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی (78-1377)
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد سمان MTA بعنوان ماده Pulp - Capping در انسان
کاربرد سمان MTA بعنوان ماده Pulp - Capping در انسان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بکارگیری رایانه در طرح درمان پروتزهای پارسیل
بکارگیری رایانه در طرح درمان پروتزهای پارسیل
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles